Menu

Οδηγός επιχειρείν

Η Αρμενική νομοθεσία προτείνει στους αλλοδαπούς επιχειρηματίες  που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, δυνατότητες για διάφορες μορφές επενδύσεων μεταξύ των οποίων  περιλαμβάνονται  οι εξής :

 • ίδρυση στην Αρμενία εταιρείας από αλλοδαπό πρόσωπο  με συμμετοχή  ξένου κεφαλαίου  που μπορεί  να φτάσει έως την κατοχή   και πλήρους  κυριότητας  επί αυτής, μέχρι  ποσοστού  100%, ή την δυνατότητα απόκτησης του 100%  οποιασδήποτε αρμενικής επιχείρησης.
 • ίδρυση στη χώρα από αλλοδαπό επενδυτή συμμετοχικών επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή σε αυτές και  αρμενικών επιχειρήσεων ή  ιδιωτών επιχειρηματιών, ή εξαγορά εν μέρει ή επί του συνόλου των μετοχών οποιασδήποτε αρμενικής επιχείρησης.
 • απόκτηση άδειας για την εκμετάλλευση  του υπεδάφους ή σύναψη  συμφωνίας παραχώρησης όποια θα επιτρέψει την εκμετάλλευση  των αρμενικών φυσικών πόρων με τη συμμετοχή οποιασδήποτε αρμενικής επιχείρησης ή πολιτών της χώρας.
 • άλλες μορφές επιχειρηματικής δράσης  βασισμένες σε από κοινού εταιρική  συνεργασία  ή συμφωνίες με οποιαδήποτε  αρμένική  επιχείρηση ή τους πολίτες.

 

Η προστασία των ξένων επενδύσεων στην Αρμενία  εξασφαλίζεται με  Νόμο ο οποίος  παρέχει στους επενδυτές  εγγυήσεις προστασίας από κάθε είδους  εθνικοποίηση.

Στην Αρμενία παρέχεται  η δυνατότητα ίδρυσης από αλλοδαπό πρόσωπο εμπορικής  εταιρείας διαφόρων ειδών. Οι πλέον συχνά χρησιμοποιημένοι τύποι εμπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται από τους αλλοδαπούς είναι οι εξής:

 • Συμμετοχικές εταιρείες (Joint stock companies),
 • Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability companies),
 • Εταιρείες συμπληρωματικής ευθύνης (Supplementary liability companies),
 • Υποκαταστήματα (Branches) και αντιπροσωπείες (Representation offices).

 

Η εγγραφή της επιχείρησης στο κρατικό  μητρώο “State Register” γίνεται εντός  περιόδου 5 ημερών από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Μετά  την εγγραφή και την λήψη του πιστοποιητικού  εγγραφής η επιχείρηση οφείλει επίσης σε διάστημα  ενός μηνός  να δηλώσει την σύστασή της  και στην εφορία της περιφέρειας στην οποία έχει καταχωρήσει την εγγραφή της.

Τα δικαιολογητικά  που με βάση τον εμπορικό νόμο είναι απαραίτητα για την εγγραφή της επιχείρησης στο κρατικό μητρώο  “State Register” είναι τα ακόλουθα:

 • αίτηση των ιδρυτών της εταιρείας
 • απόφαση σχετικά με τη δημιουργία της εταιρείας
 • αντίγραφο του καταστατικού  της  υπό σύσταση εταιρείας
 • απόφαση του διορισμού του διευθυντή της επιχείρησης
 • στοιχεία  διαβατηρίου του διευθυντή της επιχείρησης
 • απόδειξη πληρωμής του κρατικού φόρου  (12000 AMD)  ( 1ευρώ =450 AMD )
 • απόφαση σχετικά με την καταγραφή του ονόματος της επιχείρησης στο κρατικό μητρώο εταιρειών. (καταβολή παράβολου 5000 AMD)
 • για την ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης - απαιτείται πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού από  οποιαδήποτε αρμενική τράπεζα με κατάθεση  τουλάχιστον 50.000 AMD  (περίπου  120 €)
 • για την ίδρυση κλειστής συμμετοχικής επιχείρησης - απαιτείται πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού από οποιαδήποτε αρμενική τράπεζα με κατάθεση  τουλάχιστον 100.000 AMD (περίπου  240 €)
 • για την ίδρυση ανοικτής συμμετοχικής επιχείρησης  - απαιτείται  πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού από οποιαδήποτε αρμενική τράπεζα με κατάθεση  τουλάχιστον 1.000.000 AMD (περίπου  2400 €)

 
      Εάν ο ιδρυτής της εταιρείας  είναι ξένο νομικό πρόσωπο, τότε αυτός οφείλει  να υποβάλει και τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά μεταφρασμένα στα αρμένικα και επικυρωμένα από συμβολαιογράφο:

 • Απόσπασμα - αντίγραφο εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο  της χώρας προέλευσης όπου πρέπει να εμφανίζεται  η οργανωτική δομή της εταιρείας την στιγμή της σύστασής  της.
 • Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας  η του ξένου νομικού προσώπου.

 

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ότι η επιχείρηση είναι υπαρκτό νομικό πρόσωπο.
 • Την ημερομηνία εγγραφής της στο κρατικό εμπορικό μητρώο της χώρας που δηλώνεται ως έδρα της εταιρείας.
 • Την νόμιμη επωνυμία  της εταιρείας.
 • Την έδρα  της εταιρείας .
 • Την διάρκεια ανάπτυξης της   δραστηριότητας της .
 • Τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της και των λοιπών οργάνων διοίκησης  της.
 • Το αρμόδιο όργανο διοίκησης της  που έχει την ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την σύσταση, απόκτηση μετοχών και τερματισμό της συμμετοχής στο κεφαλαίο της εταιρείας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση www.ada.am από όπου και έχουν αντληθεί οι πληροφορίες αυτές.

 

Πληροφορίες για τις τράπεζες στην Αρμενία είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση www.cba.am και www.banks.am.

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας στην Αρμενία

Οι αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα) έχουν  την δυνατότητα να  απολαμβάνουν ελευθέρα  οποιοδήποτε  δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Αρμενία εκτός από το δικαίωμα πλήρους κυριότητος  επί της γης.

Κατά συνέπεια οι αλλοδαποί πολίτες με βάση το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα της Αρμενίας ως  κάτοχοι ακινήτων έχουν μόνο  περιορισμένο δικαίωμα  χρήσεως γης που όμως δεν δύναται ποτέ  να μετατραπεί σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί της ακινήτου περιουσίας.

Επιπλέον, οι αλλοδαποί πολίτες που επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς παραμονής, το οποίο μπορεί  να παραταθεί κάτω από ειδικές περιστάσεις  μέχρι και 10 χρόνια με την έκδοση αδείας παραμονής από την ειδική υπηρεσία αλλοδαπών της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Τέλος, στις  λίγες περιπτώσεις απαλλοτρίωσης  γης για δημόσιες ανάγκες, της οποίας κύριος είναι  αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ο Νόμος καθορίζει ότι η καταβαλλόμενη αποζημίωση είναι ίση με την αρχική αξία αγοράς, ενώ υπολογίζεται και επιπλέον 15% τόκος επί της αρχικής αξίας.

Αλλοδαπός δύναται επίσης να αποστερηθεί της περιουσίας του στην Αρμενία,  μόνο μετά από απόφαση Δικαστηρίου  σε περιπτώσεις σχετικές με παραβιάσεις του κώδικα για κατοχή εγγείου περιουσίας. Στην Αρμενία δεν υφίστανται  μέχρι στιγμής, ειδικές οικονομικές ζώνες παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Γενικές και χρήσιμες πληροφορίες

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • ΑΡΜΕΝΙΚΑ
  Διμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Αζανταμάρντ
  Εκδότης: Μιχικιάν Χαρουτιούν
  Γλώσσα: Ελληνική
  28ης Οκτωβρίου 19, 162-33, Βύρωνας
  Τηλ.: 210 76 40 250, 210 32 20 462, 210 32 48 448ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΣΧΟΛΕΙΑ

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 • ΚΑΛΠΑΚΙΑΝ ΑΡΤΑΚΙ
  Ναυπλίου 11, 104-44, Αθήνα
  Τηλ.: 210 98 16 679

 • ΛΕΒΟΝ & ΣΟΦΙΑ ΑΓΚΟΠΙΑΝ
  Σαρκουδίνου 120, 117-45, Ν. Κόσμος
  Τηλ.: 210 93 13 226, 210 93 58 042

 • ΖΑΒΑΡΙΑΝ
  Μιλασών 18 & Μπελογίαννη, 184-50, Νίκαια
  Τηλ.: 210 49 06 305

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Α. & Ζ. ΤΖΕΝΑΖΙΑΝ
  Σαρκουδίνου 120, 117-45, Ν. Κόσμος
  Τηλ.: 210 93 49 537


ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

 • ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
  Κριεζή 10, 105-53, Αθήνα
  Τηλ.: 210 32 52 067, 210 32 32 149

 • Αγ. Κρικόρ Λουσαβορίτς - Ορθόδοξη εκκλησία (Αγ. Γρηγόριος ο Φωτιστής)
  Κριεζή 10 - 105-53, Αθήνα
  Τηλ.: 210 32 32 149

 • Αγ. Γκαραμπέτ - Ορθόδοξη εκκλησία
  Πραξαγόρου 4, 117-45, Ν. Κόσμος
  Τηλ.: 210 92 15 452

 • Αγ. Αγκόπ - Ορθόδοξη εκκλησία (Αγ. Ιάκωβος)
  Αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας & Φλωρίνης, 185-42, Κοκκινιά
  Τηλ.: 210 49 15 823

 • Αρμενική Ορθόδοξος εκκλησία Παναγίας
  Διαλέττη 4, 546-21, Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: 23102 75 352

 • Αρμενική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
  Διαλέττη 4, 546-21, Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: 23102 75 352
  Fax: 23102 63 761
 • Αρμενική Ορθόδοξος εκκλησία Κρήτης
  Λασθένους 14, Ηράκλειο, Κρήτη
 • Αρμενική Ορθόδοξος εκκλησία Αγ. Σταυρός
  Ιωακείμ Σγούρου 4, 653-02, Καβάλα

 • Αρμενική Ορθόδοξος εκκλησία Παναγίας
  Αγ.Ελευθερίου 54, 671-00, Ξάνθη

 • Αγ. Κρικόρ Λουσαβορίτς - Ορθόδοξη εκκλησία (Αγ. Γρηγόριος ο Φωτιστής)
  Βασιλέως Γεωργίου 52, 691-00, Κομοτηνή
  Τηλ.: 25310 27 451

 • Αγ. Γκαραμπέτ - Ορθόδοξη εκκλησία
  Αν. Θράκης 54, 681-00, Αλεξανδρούπολη
  Τηλ.: 25510 36 683

 • Αγ. Κεβόρκ - Ορθόδοξη εκκλησία (Αγ. Γεώργιος)
  Πατριάρχου Διονυσίου - 683-00, Διδυμότειχο
  Τηλ.: 25310 27 451

 • ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ρενέ Πυώ 2, 117-44, Ν. Κόσμος
  Τηλ.: 210 90 14 089

 • ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Λαμίας 30, 185-42, Π. Κοκκινιά
  Πειραιάς, 185-42
  Τηλ.: 210 49 13 603, 210 49 07 867
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter