Menu

Ελλάδα, Κύπρος και Αρμενία: Είμαστε “καταδικασμένοι” να πορευόμαστε μαζί

του Σταύρου Καρκαλέτση*

 

Το 1922, έ­νας σπου­δαί­ος Ελ­λη­νο­αρ­μέ­νιος δια­νο­ού­με­νος, ο Α­σα­ντούρ Μα­κα­ριάν, εί­χε γρά­ψει: “Οι δε­σμοί με­τα­ξύ Αρ­με­νί­ων και Ελ­λή­νων θα μεί­νουν α­κα­τά­λυ­τοι, διό­τι γνω­ρί­ζου­με ό­τι η εξ αί­μα­τος α­δελ­φο­σύ­νη πα­ρα­μέ­νει η πο­λυ­τι­μό­τε­ρη και α­νε­ξί­τη­λη”.

Η πα­ρα­πά­νω ρή­ση εί­ναι πραγ­μα­τι­κά ε­πί­και­ρη σήμερα, που ο τουρκικός επεκτατισμός δείχνει τα δόντια του, προς τη Συρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, και βέβαια την Αρμενία. Ω­στό­σο, σε κυ­βερ­νη­τι­κό ε­πί­πε­δο, στην Α­θή­να πα­ρα­τη­ρεί­ται μια κάποια α­προ­θυ­μί­α να διευ­ρυν­θούν οι ελ­λη­νο­αρ­με­νι­κές σχέ­σεις, για να μην α­ντι­δρούν διά­φο­ροι “τρί­τοι” και βε­βαί­ως για να μην ε­νο­χλεί­ται η Τουρ­κί­α.
Ακόμα δεν προλάβαμε να ΄΄εμπεδώσουμε΄΄ τη σπου­δή της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης να “πα­ρα­δώ­σει” την ΔΕ­ΣΦΑ στην α­ζέ­ρι­κη “Socar”. Δεν γνω­ρί­ζουν οι κύ­ριοι Σα­μα­ράς, Α­βρα­μό­που­λος και Βε­νι­ζέ­λος πως έ­τσι γι­νό­μα­στε ε­νερ­γεια­κοί ό­μη­ροι της Τουρ­κί­ας, που εί­ναι ο πά­τρω­νας του Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν; Δεν γνω­ρί­ζουν ό­τι το Α­ζερ­μπα­ϊ­τζάν εί­ναι α­πό τα ε­λά­χι­στα κρά­τη στον κό­σμο που δια­τη­ρεί σχέ­σεις και “πρε­σβεί­α” στην κα­τε­χό­με­νη Λευ­κω­σί­α;

Καθαρά λόγια: Η Ελ­λά­δα (και μα­ζί και η Κύ­προς) χρειά­ζο­νται πο­λυ­σχι­δή ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή, για να α­ντι­με­τω­πί­σουν την πο­λύ­πλευ­ρη κρί­ση που διέρ­χο­νται. Χρειά­ζο­νται ειλικρινείς συμ­μά­χους, αληθινούς φίλους.  Τι περιμένουμε, να μας κάνουν και εμάς οι ΄΄σύμμαχοι΄΄ Ουκρανία; Ή μήπως να μετατρέψουν τη Θράκη σε Κόσοβο;

Η Αρ­με­νί­α εί­ναι ί­σως ο πλέ­ον α­νι­διο­τε­λής και ει­λι­κρι­νής φί­λος μας, στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή, κά­τι που το έ­χει α­πο­δεί­ξει. Με α­δελ­φά κρά­τη ό­πως η Αρ­με­νί­α, εί­μα­στε “κα­τα­δι­κα­σμέ­νοι” α­πό την ι­στο­ρί­α να εί­μα­στε σύμ­μα­χοι, και το ελ­λη­νι­κό ε­θνι­κό συμ­φέ­ρον ε­πι­τάσ­σει να προ­σπα­θού­με να α­να­πτύ­ξου­με ό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο γί­νε­ται τη σχέση αυτή.

Αν υ­πήρ­χε σο­βα­ρή ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή,η Α­θή­να θα σχε­δί­α­ζε και θα προ­χω­ρού­σε στην δη­μιουρ­γί­α ορ­θό­δο­ξου ά­ξο­να (με Σερ­βί­α, Βουλ­γα­ρί­α, Κύ­προ, Ρω­σί­α, Αρ­με­νί­α), ώ­στε να με­τα­φέ­ρει την “μπά­λα” στην πε­ριο­χή της Τουρ­κί­ας, ως α­ντι­πε­ρι­σπα­σμό στα νε­ο-ο­θω­μα­νι­κά ο­ρά­μα­τα ι­σλα­μο­ποί­η­σης των Βαλ­κα­νί­ων.
Μό­νο που ε­νώ η τουρ­κι­κή διείσ­δυ­ση προ­χω­ρά (ι­δί­ως σε Αλ­βα­νί­α και Βο­σνί­α), η ελ­λη­νι­κή ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή πα­ρα­μέ­νει α­δρα­νής “λό­γω κρί­σης”. Όμως, φο­βι­κοί και α­δρα­νείς ή­μα­σταν και πριν την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση και -φο­βό­μα­στε- θα πα­ρα­μεί­νου­με ε­σα­εί.

Το διά­τρη­το “α­νή­κο­μεν εις την Δύ­σιν”, μας έ­χει κά­νει να ξε­χνά­με να κοι­τά­με προς α­να­το­λάς. Ε­νί­ο­τε “δεν ε­πι­τρέ­πε­ται” κιό­λας, ό­πως πολ­λά­κις τό­σο στο πα­ρελ­θόν ό­σο και πρό­σφα­τα κα­τα­δεί­χτη­κε. Και εί­ναι κρί­μα, ό­ταν ε­κεί, στην καθ’ η­μάς Α­να­το­λή, πε­ρι­μέ­νουν φυ­σι­κοί σύμ­μα­χοι του Ελ­λη­νι­σμού να συ­μπρά­ξουν μα­ζί μας, προς κοι­νό ό­φε­λος και προς χά­ρη κοι­νών συμ­φε­ρό­ντων. Η Αρμενία, είναι ίσως η καλύτερη περίπτωση για μια τέτοια στρατηγική συμμαχία, και όσοι εκλεγούμε ευρωβουλευτές δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.

Ο αγώνας είναι κοινός, αδέρφια…

 

*ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Πτυχιούχος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τον ακαδημαικό του κύκλο στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (βαλκανολογία), αποφοιτώντας τέλος από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδος (τμήμα διοίκησης υπουργείων και οργανισμών).

Υπήρξε για 7 χρόνια μέλος της συντακτικής επιτροπής της ''Ελλοπίας'', ενός περιοδικού που πρόβαλλε συχνά τα δίκαια της Αρμενίας, και από το 1999 πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Νέων Αθηνών (ΕΣΝΑ).

Αρθρογραφεί αυτή την περίοδο στα ''Επίκαιρα'', την ''Στρατηγική'', το ''Νexus'' και στις μεγαλύτερες εφημερίδες Ελλάδος και Κύπρου. Από τον Ιανουάριο του 2010 προεδρεύει του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. (www.elkeda.gr).

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας σε αυτόν, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies. Περισσότερα...

Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - Περιορισμός Ευθύνης - Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα
Αποδέχομαι

Newsletter